Tijdens de netwerkbijeenkomst van 26 november in Hotel de Leeuwerik in Bad Nieuweschans, hebben de aanwezige leden en gasten zich groepsgewijs op creatieve wijze beziggehouden met het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen in de bedrijfsvoering van de collega’s. Deze wijze van netwerken sprak zeer aan. Er zijn goede suggesties gedaan waar eenieder zijn voordeel mee kan doen.


Politica Gitta Connemann oktober 2012

Politica op bezoek
Op de bijeenkomst van 29 oktober jl. was politica Gitta Connemann-Saathoff van de Duitse Christelijk Democratische Unie (CDU) als spreekster aanwezig. Frida Pathuis (Pathuis Advies en voormalig projectleider van Federation4Women) beantwoordt een paar vragen met betrekking tot de bijeenkomst.
Wat vond je er interessant aan?
“Het verschil tussen Duitsland en Nederland op het gebied van zwangerschapsverlof en de afwezigheid van kindercrèches in Duitsland, waardoor het jonge vrouwen bemoeilijkt wordt om hun loopbaan vast te houden. Daarnaast gaf ze aan 50% aanwezig te zijn in haar regio, waar ze zo veel mogelijk met eigen ogen kan zien hoe de staat van Ost Friesland is en daar ook wat mee doet.”

Wat heeft je nadien bezig gehouden?
“Het is niet alleen voor vrouwen een probleem maar ook voor werkgevers. Gitta gaf zelf ook aan, dat het voor haar eigen bedrijf ook een probleem is. Ze wil graag vrouwen de kans geven, maar bij zwangerschap is ze soms mensen drie jaar kwijt terwijl de salariskosten etc. doorgaan. Ik merk dan dat vrouw-zijn, het hebben van een eigen bedrijf en met name jonge kinderen in Duitsland lastiger is dan in Nederland en dat je zoiets als vrouwelijk ondernemersnetwerk alleen niet kunt op lossen. Federation4Women kan natuurlijk wel een signaal afgeven richting de politiek.Wat ik ook opmerkelijk vond was, dat Oost Duitse vrouwen door het communistische regiem in staat werden gesteld om de jonge kinderen naar de crèche te brengen en daarmee ook een pensioenbreuk hebben voorkomen. Zij zijn bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd beter af dan hun westerburen en ik denk, dat zoiets toch straks scheve ogen gaat geven. En dan toch weer de taalbarrière. Gitta heeft een Nederlandse moeder en kan zich in beide talen goed verstaanbaar maken. We hebben nu een taalcursus voor beide kanten, maar hoe gaan we verder? Het resultaat van de afgelopen half jaar is duidelijk. De meesten verstaan elkaar ook al is het spreken wat lastiger, voor de toekomst moeten we daar nog een list op verzinnen. Gelukkig hebben we voorlopig voor dit doel ondersteuning van de EDR, Landkreis Leer, de provincie Groningen, de Kamer van Koophandel en de Industrie und Handelskammer Emden. Dankzij die ondersteuning kunnen we onder andere de taaltrainingen betalen.”

Was het voor zowel DE als NL herkenbaar, waar zaten de verschillen?
“Voor mij als Nederlandse met meer dan gebruikelijke kennis van de Duitse normen en waarden herken ik zaken als omgaan met elkaar. Netwerken als wij gewend zijn in Nederland is anders dan in Duitsland en zeker onder vrouwen. Wij zijn daarmee voorloper als netwerk op de grens en dan ook nog ter stimulering van ondernemerschap op de grens.”

Gaf het stof tot discussie?
“Ja, vooral veel vragen ter verduidelijking. De Nederlandse vrouwen zijn gewend of kunnen kiezen voor een crèche en gaan na 6 weken weer aan het werk. Onderneemsters kunnen zelf een zwangerschapsuitkering aanvragen. Hoe het nu precies zit in Duitsland is me nog niet helemaal duidelijk!”

Hoe was de opkomst?
“Goed, er waren zo’n 25 vrouwen en 5 mannen. Je denkt eerst een politica? Wat heeft dat met ondernemen te maken? Maar we hebben veel nieuws gehoord!”

Kwam het ook tot een soort van conclusie?
“Het was interessant en volgend jaar nodigen we haar nogmaals uit.”

Gaf het antwoord naar de toekomst. Zo ja, waarop?
“Niet direct, wel werden we extra bij de les gehaald en werd er begrip gekweekt naar de onderneemsters aan de andere kant van die zo onzichtbare grens.”

Wat wil je zelf nog kwijt mbt de bijeenkomst.
“Het leuke is, dat mw Connemann ook in de Stuurgroep van Federation4Women zat en nu het resultaat van twee jaar lobbyen, praten, stimuleren enzovoorts ofwel gewoon hard werken met eigen ogen kon zien. Als voormalig projectleider van dit project ben ik dan heel tevreden met het nu lopende resultaat, maar nu ook als projectondersteuner van het bestuur en de vereniging vind ik het boeiend om te zien, dat de onderlinge samenwerking langzaam aan verstevigt. Die hele dunne draadjes beginnen soms toch al dikker te worden, zoals de praktijk van de Nederlandse Marijke Mulder in de praktijk van Martina Grone. Ik ben er geweest, een prachtige praktijk met Duitse en Nederlandse onderneemsters, dat was de bedoeling. Zo begint het.”

Wie is Frida Pathuis?
“Frida heeft een eigen bedrijf in interim management, projectleiding en coaching. Ze is als projectleider van 2010 tot december 2011 ingehuurd door CMO Groningen om Federation4Women op te zetten. Ze richt zich op ondernemerschap in brede zin. Zo zette ze twee keer een succesvolle Beursvloer maatschappelijk betrokken ondernemen op in Assen, maar werd ook regelmatig interim manager bij gezondheidsinstellingen en gemeenten. Frida spreekt vloeiend Duits en sprak meermalen over het verschil tussen Duits en Nederlandse ondernemers, man/vrouw verhoudingen in beide landen. Momenteel ondersteunt ze het bestuur van Federation4Women bij het vormgeven aan de vereniging.”

Interview: Petra van der Velde, Intextenso

Wärend das Treffen am 26. November in Hotel de Leeuwerik in Bad Nieuweschans, haben die anwezende Mitglieder und Gäste sich in Gruppen damit betätigt, Lösungen zu finden für die Herausforderungen die Kollegen in ihrem Unternehmen begegnen. Jeder konnte sein Vorteil haben von die Lösungen die gefunden wurden.


Politikerin Gitta Connemann Oktober 2012

Politikerin zu Besuch

Bei unserem Treffen am 29.Oktober 2012 war die Politikerin Gitta Connemann-Saathoff von der CDU die Referentin. Frida Pathuis (Pathuis Advies und ehemaliger Projektleiterin von Federation4Women) beantwortete anschließend einige Fragen zu dem Treffen.

Was hat dich interessiert?
“Das Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden was den Mutterschutz und auch die fehlenden Kinderhorte in Deutschland angeht, weswegen es für junge Mütter ist, Karriere und Kind miteinander zu vereinbaren. Auch gab sie an, die Hälfte Ihrer Arbeitszeit in Ihrer eigenen Region tätig zu sein, und auf diese Weise auch mit zu bekommen, was in Ost Friesland läuft und an der Entwicklung der REgion mitzuwirken.”

Was hat dich weiterhin beschäftigt?
“Es ist nicht nur ein Problem für Frauen, es betrifft auch die Arbeitgeber. Gitta gab selber auch an dass dies auch in ihrem Betrieb ein Problem ist. Sie möchte Frauen gerne Chancen bieten, aber im Falle der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin, fehlt ein Frau manchmal drei Jahre und die Lohnnebenkosten laufen während diese Zeit weiter. Mir fällt auf das es in Deutschland schwieriger ist, für Frauen, selbständig zu sein und zugleich kleine Kinder zu haben als in den Niederlanden. Diese Problematik lässt sich allein mit Hilfe eines Unternehmerinnen-Netzwerkes nicht lösen.” Federation4 Women” ist aber in die Lage die Politik auf das Problem aufmerksam zu machen. Was mir auffiel, war dass das Frauen in Ost-Deutschland durch das kommunistische Regime die Möglichkeit hatten, ihre Kinder in Kinderhorten zu bringen, und das die Frauen auf diese Weise später keine Abstriche bei der Rente in Kauf nehmen mussten. Sie hatten im Rentenalter deutlich bessere Karten als ihre westdeutschen Nachbarinnen, was sicherlich nicht jeder gern hören wird.

Dann gibt es natürlich auch noch die Sprachbarriere. Gitta hat eine holländische Mutter und kann sich in beiden Sprachen gut verständigen. Wir bieten jetzt Sprachkurse an beiden Seiten an, aber wie geht es weiter? Das Ergebnis der letzten sechs Monate ist klar. Die meisten verstehen sich gut, obwohl die Verständigung manchmal noch etwas schwierig ist. In Zukunft müssen wir uns da noch etwas einfallen lassen. Glücklicherweise werden wir vorläufig noch gefördert vom EDR, vom Landkreis Leer, der Provinz Groningen, der Niederländischen Handelskammer sowie der Industrie und Handelskammer Emden. Dank dieser finanziellen Unterstützung können wir unter anderem die Sprachkurse bezahlen.”

War es für sowohl DE als auch NL erkennbar, wo sind die Unterschiede?
“Für mich persönlich, als Niederländerin mit überdurchschnittliche Kenntnisse von die Deutsche Werte und Normen erkenne ich Dinge wie den täglichen Umgang miteinander. Netzwerke- insbesondere von Frauen- sind in den Niederlanden anders (organisiert) als in Deutschland. Wir sind somit Pioniere im Bereich der grenzüberschreitenden Netzwerk, das zudem noch die Wirtschaft im grenznahem Raum ankurbelt.

Wurde viel Diskutiert?
“Ja, es gab besonders viele Fragen die zur Aufklärung beitrugen. Die niederländischen Frauen sind es gewohnt , ihre Kinder in ein Hort zu geben und fangen sechs Wochen nach der Geburt wieder an, zu arbeiten. Unternehmerinnen haben sogar die Möglichkeit Mutterschaftsgeld zu beantragen. Wie es jetzt in Deutschland funktioniert ist mir noch nicht ganz klar!”

Wie war die Teilnahme?
“Gut, etwa 25 Frauen und 5 Männer sind gekommen. Erst denkt man: eine Politikerin? Was hat das den mit Firmen zu tun? Aber wir haben viel Neues gehört!”

Gab es auch noch eine Art Ergebnis?
”Es war Interessant und nächstes Jahr werden wir Frau Connemann wieder einladen.

Gibt es noch einen Ausblick für die Zukunft?
“Nicht direkt, unser Aufmerksamkeit ist wieder erhöht und das Verständnis für Unternehmerinnen an die andere Seite dieser, so unsichtbaren, Grenze ist gewachsen.”

Was möchtest du selber noch hinzufügen in Bezug auf dieses Treffen.
“Das Schöne ist, dass Frau Connemann selber auch Mitglied des Beirates von Federation 4Women war und jetzt das Ergebnis von zwei Jahre Lobbying, reden, anstoβen oder einfacher gesagt, harte Arbeit sehen konnte. Als ehemalige Projektleiterin dieses Projektes bin ich nun auch sehr zufrieden mit dem Resultat, aber jetzt als Projektbegleiter vom Projektvorstand und dem Verein finde ich es faszinierend zu sehen wie die Zusammenarbeit sich verbessert. Diese ganz dünnen Drähte fangen an, dicker zu werden, so wie die Praxis von der niederländische Marijke Mulder in der Praxis von Martina Gröne. Ich war da, eine wunderschöne Praxis deutscher und holländischer Unternehmerinnen, so war es gemeint. So fängt es an.”

Wer ist Frida Pathuis?
“Frida hat ein Unternehmen in Interim Management, Projektbegleitung und Coaching. Von 2010 bis Dezember 2011 war sie vom CMO Groningen angestellt als Projektleiterin beim Aufbau von Federation4 Women. Ihr Ziel ist Unternehmen im Allgemeinen. So hat sie zwei Mal erfolgreich die Messe ‘Beursvloer maatschappelijk betrokken ondernemen’ veranstaltet in Assen, aber arbeitete auch regelmäβig als Interim Manager bei Gesundheitsorganisationen und Gemeindes. Frieda spricht flieβendes Deutsch und hat mehrere Male die Unterschiede zwischen deutsche und holländische und niederländischen Unternehmerinnen verdeutlicht ,sowie des Mann/ Frau Verhältnisses. Momentan unterstützt sie den Vorstand von Federation4 Women beim Aufbau der Organisation.”

Interview: Petra van der Velde, Intextenso