Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Federation4WoMen, gevestigd aan Hoofdweg 170 9628 CT Siddeburen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://federation4women.eu Hoofdweg 170 9628 CT Siddeburen +31 88 88 55 000
Nelly Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Federation4WoMen. Zij is te bereiken via secr@federation4women.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Federation4WoMen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Websitenaam
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secr@federation4women.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Federation4WoMen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Federation4WoMen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Federation4WoMen) tussen zit. Federation4WoMen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de opslag van persoonsgegevens: Microsoft Office pakketten, MailChimp e-mailprogramma, Eventbrite ticketprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Federation4WoMen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Delen van persoonsgegevens met derden

Federation4WoMen verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan waar je specifiek toestemming voor geeft:

Word je lid van onze vereniging? Dan vragen we je op het lidmaatschapsformulier om specifiek wel/geen toestemming te verlenen om je gegevens op onze website te plaatsen. Verder vragen we je specifiek toestemming om je contactgegevens wel/niet te delen met andere leden

Ben je als gast aanwezig op onze bijeenkomst? Dan vragen wij je op de bijeenkomst specifiek of je wel/geen toestemming geeft om je naam, bedrijfsnaam en websitenaam te delen met de andere aanwezigen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Federation4WoMen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Federation4WoMen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secr@federation4women.eu.  Federation4Women wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Federation4WoMen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secr@federation4women.eu

Externe partijen

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van MailChimp. MailChimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. MailChimp is gevestigd in de US en is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield. Federation4WoMen heeft een verwerkersovereenkomst met MailChimp.

Privacyverklaring Eventbrite